Close icon

הפונטים החדשים שלך

ספרו לנו על עצמכם...

כיצד תרצו לשלם?
הזמנתך נקלטה בהצלחה!
בקשת תשלום נשלחה אליך למייל.
הפונטים ישלחו אליך לאחר התשלום.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
מחק הכל
Dropdown arrow
Dropdown arrow

תנאי שימוש באתר

1. השימוש באתר

השימוש באתר (www.ezertypehouse.com), לרבות התכנים המוצעים בו ("האתר"), כפוף לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש" ו/או "הסכם זה"). על־ידי גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל פעולה אחרת באתר הנך ("את.ה") מתחייב.ת כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין בעל האתר, עודד עזר ("עודד") אם אינך מסכים.ה עם תנאי מתנאי השימוש עליך לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש באתר.

תנאי השימוש של האתר עשויים להשתנות מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדי של עודד וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים עודד יודיע על כך על-ידי פרסום הודעה באתר.


2. רשיון

בכפוף לתנאי השימוש, עודד מעניק לך רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול (בשיקול דעתו הבלעדי של עודד), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש באתר. יובהר כי רשיון זה אינו מהווה רשיון להענקת רישיונות שימוש בשירותים ו/או בקנין הרוחני אותם מציע האתר, אשר ניתנים לרכישה בנפרד בכפוף להסכם המשתמש כאן ("הסכם המשתמש").[הכנס לינק לתנאי השימוש לרשיונות]


3. הגבלות ואיסורים

את.ה מצהיר.ה ומתחייב.ת כי כל שימוש בשירותים אותם מציע האתר ייעשה בהתאם להסכם המשתמש. הנך מתחייב.ת שלא: (א) למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ב) להפנות לאתר על-ידי שימוש במסגור (Framing) (ג) לעשות שימוש באתר ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירותים הניתנים באתר מהווים עבירה על החוק, או באם פעולה זו תכפיף את עודד ו/או מי מהגורמים הקשורים אליו לחובת רישום ו/או דיווח בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ד) לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ה) לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל רובוטים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ו) לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; ו/או (ז) לעשות כל שימוש באתר באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או העלול להכפיף את עודד לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או השירותים הניתנים במסגרת הסכם המשתמש.


4. תוכן של גורמים שלישיים

חלק מהתוכן והחומרים הזמינים באתר, עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים באתר מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ואינם מייצגים בהכרח את עמדות עודד. עודד אינו מקדם ו/או מפרסם ו/או ממליץ עליהם בדרך כלשהי; ואינו עורך ו/או מבקר ו/או מסנן ו/או בודק את אותם חומרים, והאתר משמש כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום אחד בלבד.


5. הודעה והסרה

אם לדעתך מוצגים או משודרים באתר תוכן ו/או יצירות שבבעלותך  ו/או בבעלת אחרים ולדעתך הם מפרים זכויות יוצרים שלך ו/או פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או מהווים דיבה, הנך מוזמנ.ת ליצור קשר עם עודד בבקשה להסירו בכתובת odedezer‪@gmail.com‬ תוך הפנייה מדויקת (כולל URL לתוכן המפר), וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין.


6. פרטיות

איננו אוספים מידע כלשהו מהמבקרים באתר. עם זאת, על מנת לרכוש רישיונות באתר תידרש.י למסור מידע הכולל, בין היתר, שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי אמצעי תשלום. מידע כזה ישמש אותנו אך ורק לצורך מתן רישיונות וגביית דמי רישיון והוא לא יועבר על ידינו לצדדים אחרים כלשהם (למעט רשויות שלטוניות העשויות לדרוש אותו). אנחנו נשמור מידע זה ברשותנו לצורך טיפול בפניות של מקבלי הרישיון לתקופה המותרת ו/או נדרשת על פי חוק.


7. הגבלת אחריות

האתר מועמד לרשותך כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, עודד אינו נותן כל הבטחה ולא ישא באחריות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), אי הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). עודד אינו מבטיח שהאתר יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהאתר או השרת עליו מצוי האתר נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. עודד אינו מבטיח ו/או נותן מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל עניין. את.ה האחראי.ת הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על האתר ו/או כל חלק ממנו.

ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה עודד והגורמים הקשורים אליו כולל שותפים, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מהאתר ו/או קשורים אליו בכל דרך, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע והפעלת האתר על-ידי עודד.


8. שיפוי

את.ה מתחייב.ת להגן על ולשפות את עודד ומי מטעמו, נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית) הנובעים משימושך באתר ו/או שבאופן כלשהו קשורים אליו, ו/או בגין הפרה של תנאי השימוש באתר על-ידך.


9. ביטול

עודד רשאי לבטל הסכם זה ו/או להשהות את זכותך להיכנס ו/או לעשות שימוש בכל חלק ו/או בכל האתר מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש באתר. במקרה של ביטול התנאים לחובתך, סעיפים 3-8 ימשיכו להיות בתוקף.

10. כללי

התנאים שבתנאי השימוש באתר ובהסכמי הרישיון הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין עודד בנוגע לנושא הסכם זה.

דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו/או הנובע מהם. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי השימוש באתר, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם.

אם תנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש באתר ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.

שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.

אין בתנאי השימוש באתר כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין תנאי השימוש באתר בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

עודד רשאי להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור עודד מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, עודד שומר לעצמו את הזכות, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה יחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לאתר ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש.

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש באתר אנא צור עמנו קשר.